Leveringsvoorwaarden

Hieronder treft u de leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle bij Uitgeverij Numeka gedane bestellingen.

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt Sowieso Helder B.V., gevestigd te Suikersilo-Oost 2, 1165 MS Halfweg aangeduid als Numeka.
 2. Op alle aanbiedingen van Numeka zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van Numeka (www.numeka.nl).
 3. Naast deze algemene voorwaarden kan Numeka aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
 4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Numeka.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van Numeka op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via het bestelformulier op internet of betalingsbevestiging.
 2. Numeka heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle op de website van Numeka vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en de voorraad strekt.
 2. Numeka behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen van Numeka zijn zoals vermeld.
 2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van Numeka onder voorbehoud van type- of drukfouten. Numeka heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
 3. De producten van Numeka worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. De diensten van Numeka worden verricht tegen de prijs die Numeka na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel 5: Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of reden voor ontbinding zijn.

Artikel 6: Betaling

 1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij er de voorkeur wordt gegeven om betaling na ontvangst te laten plaatsvinden. Betaling kan bij bestelling plaatsvinden via iDEAL. Voor betaling achteraf wordt 3,50 aan administratiekosten per order in rekening gebracht.
 2. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 7: Verzending

 1. De producten reizen voor risico van Numeka. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door vervoerder opgeslagen.
 3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar Numeka.
 4. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen drie weken niet heeft afgehaald van de door de vervoerder op te geven opslagplaats, heeft Numeka het recht u een factuur te sturen van de door Numeka gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20,- .

Artikel 8: Levering

 1. Bij vooruitbetaling vindt levering plaats middels verzending van de goederen binnen tien werkdagen na ontvangst van de betaling. Mocht de levertijd de veertien dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
 2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
 3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Numeka.

Artikel 9: Garantie

 1. Numeka staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Numeka hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.
 3. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
  1. indien de koper de producten heeft verwaarloosd;
  2. indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Numeka zijn verricht;
  3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik;
  4. indien het product niet op de gebruikelijke wijze is onderhouden;
  5. indien het product wordt gebruikt met ondeugdelijke of verkeerde accessoires;
  6. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten door Numeka wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 11: Handelsmerk

 1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Numeka afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Tevens wijzen wij erop dat de handelsmerken eigendom zijn van de fabrikant en/of de registerhouder.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Numeka aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software.
 2. Numeka is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten of personen die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 13: Overmacht

 1. Indien Numeka door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 2. Indien de overmacht een maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding.
 4. Numeka zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14: Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Numeka niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Numeka te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Numeka het recht, zonder ingebrekestelling, haarzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Numeka is ten allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de geleverde producten terug te nemen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden (na de in artikel 15 genoemde termijn), zal hij ten allen tijde dit eerst schriftelijk aan Numeka dienen te melden en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door Numeka verrichte prestaties en heeft Numeka onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 15: Bedenktijd en opzegtermijn

Bij elke overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via Internet of telefoon) heeft de consument een opzegtermijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder opgaaf van redenen. Numeka mag hiervoor geen boete in rekening brengen. Als de consument binnen de veertien werkdagen al betaald heeft, en binnen deze veertien dagen alsnog de overeenkomst herroept, is Numeka verplicht om binnen dertig dagen de betaling terug te storten.

Uiteraard is de overeenkomst alleen te herroepen als de goederen onaangeroerd in originele verpakking kunnen worden terug genomen. Bij een ontstane waardevermindering van het product kan hiervoor schadevergoeding gevraagd worden. Dit geldt niet als de waardevermindering een gevolg is van het testen van de machine zoals het in een winkel mogelijk is. Anderzijds kan u de schadevergoeding vermijden als u de machine niet in gebruik neemt en alle voorzorgen neemt om de machine in de oorspronkelijke staat terug te bezorgen.

Artikel 16: Arbitrage

 1. Voor rechtszaken is het Nederlands recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Numeka zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.